top of page
A Fővárosi Vízművek és a Wein János Alapítvány
„ELŐTTE/UTÁNA” fotópályázata
Játékszabály

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., Cg.: 01-10-042451;) és  a Wein János Alapítvány (székhely: 3525 Miskolc-Egyetemváros, nyilvántartási száma: 15.Pk.60.126/2015/4), mint szervezők és adatkezelők a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott „Előtte/Utána fotópályázat” megnevezésű fotópályázatot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezik.

Jelen szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a képekre vonatkozó felhasználási megállapodást is.

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Wein János Alapítvány a továbbiakban együttesen: Szervezők.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 14. életévüket, elfogadják a jelen Szabályzatot, valamint e-mail címükről beküldik pályaművüket a weinalapitvany@gmail.com e-mail címre. (továbbiakban: Pályázó)

Amennyiben a Pályázó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.

A Nyereményjátékban minden Pályázó kizárólag csak a saját maga által készített pályaművel vehet részt. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályamű nem a Pályázó munkája, úgy a pályamű kizárásra kerül.

 

Bármely fényképezésre alkalmas eszközzel (mobiltelefon, kompakt, DSLR, analóg, MILC) készült pályaművel lehet nevezni a Nyereményjátékba.

2. A Nyereményjáték célja

A Nyereményjáték célja a Víz Világnapjának népszerűsítése, és a víz kiemelten fontos és sokoldalú szerepének hangsúlyozása. Erre való tekintettel a pályamunkáknak tükrözniük kell a víz szerepét.

3. Határidők

A Pályázó felelőssége, hogy a

• Nyereményjáték Facebook eseményét

(https://www.facebook.com/events/198455157302613/),

• a Fővárosi Vízművek Facebook oldalát

(https://www.facebook.com/Fovarosi-Vizmuvek-102872186437550/),

valamint azon e-mail címéhez tartozó postafiókot, melyről beküldte pályázatát, a kellő időben figyelemmel kísérje a beérkező üzenetekre és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítésekre vonatkozóan.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Pályázók mulasztásból eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Pályázók részére.

4. A Nyereményjáték időtartama

A játék időtartama: 2017. február 23. 17:30-tól 2017. március 15. 24:00-ig

Zsűrizés és értékelés: 2017. március 16. 00:00 - 2017. március 22. 24:00

Eredményhirdetés és nyeremények átvétele: 2017. március 25.

5. Nyereményjáték menete

A Pályázónak a nyereményjáték időtartama alatt a weinalapitvany@gmail.com e-mail címre kell beküldenie a pályaművét, azaz egy előtte-utána állapotot ábrázoló képpárt, melynél a 2 képet a víz téma kapcsolja össze.

A Pályázó egy pályaművel (azaz egy előtte-utána képpárral) nevezhet.

A beérkezett Pályaművek a Pályázó nevével a Nyereményjáték Facebook eseményében (https://www.facebook.com/events/198455157302613/) 2017. március 16-án közzétételre kerülnek. Az oldalra látogató a pályaműveket összegyűjtő fényképalbumban bármikor megtekintheti, értékelheti, kommentálhatja a Pályázók által a megadott e-mail címre beküldött és a Szervezők által a Facebook eseménybe feltöltött pályaműveket.

A beküldött pályaműveknek az alábbi megadott paramétereknek mindenképpen meg kell felelniük:

 • a hosszabbik oldal mérete maximum 3500 pixel lehet

 • JPG formátum, lehetőleg a legjobb minőség,

 • maximális méret 10 megabyte lehet.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Pályázót terheli és a költség mértéke függhet a Pályázó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

6. Elbírálás

A beérkezett pályaműveket 3 fős zsűri bírálja el, melynek tagjai:

- Flanek Péter grafikus, fotós

- Dr. Paksi Piroska, a Wein János Alapítvány kuratóriumi elnöke

- Gereben Márton, a Fővárosi Vízművek arculati koordinátora, grafikus

 

A zsűri által a 3 legjobbra értékelt feltöltött kép kerül díjazásra.

A I., II., III. helyezett díjazásán kívül közönségdíj is odaítélésre kerül.
A közönségdíj elbírálásában a szakmai zsűri nem vesz részt.

 

A közönségdíj a Szervezők által a Nyereményjáték Facebook eseményébe (https://www.facebook.com/events/198455157302613/) feltöltött legnépszerűbb pályaműnek jár. A népszerűség meghatározásánál az adott pályaműre az oldalra látogatók által adott szavazatok, azaz like-ok száma kerül figyelembevételre. A közönségdíjat a
2017. március 22. 24:00-ig legtöbb szavazatot, azaz lájkot kapó pályamű kapja. Szavazategyenlőség esetén a közönségszavazás időtartama 24 órával meghosszabbításra kerül kizárólag a legtöbb szavazatot kapó pályaművekre vonatkozóan.

 

7. Nyeremény
 • I. helyezett: 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint értékű Media Markt ajándékkártya

 • II. helyezett: 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint értékű Media Markt ajándékkártya

 • III. helyezett: 30.000,-Ft , azaz harmincezer forint értékű Media Markt ajándékkártya

 • Közönségdíj: 20.000,-Ft , azaz húszezer forint értékű Media Markt ajándékkártya

8. A nyeremény átvétele

A nyertes Pályázókat a Szervezők a díjátadó ünnepségen hirdetik ki 2017. március 25-én. A díjátadó ünnepség pontos idejét és helyszínét a Nyereményjátékhoz tartozó Facebook eseményben (https://www.facebook.com/events/198455157302613/), valamint a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Fovarosi-Vizmuvek-102872186437550/) teszik közzé a Szervezők.

A nyertes Pályázónak a nyeremény átvételére – amennyiben a díjátadó ünnepségen megjelenni nem tud – csak személyesen, előre egyeztetett időpontban van lehetősége.

Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre sem válthatóak át. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Wein János Alapítványt terheli.

Az a Pályázó, aki más szerző művével pályázik a Nyereményjátékba, nyereményre nem tarthat igényt. Az a nyertes Pályázó, aki más szerző művével pályázott a Nyereményjátékba, köteles az esetlegesen már átvett nyereményét visszaszolgáltatni.

9. Szerzői jogok

A Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Pályázót, hogy az alkalmazás és a Nyereményjáték tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel. A Nyereményjátékban részt venni csak saját pályaművel lehet. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a Nyereményjátékból. A Szervezők ugyanakkor nem kötelesek vizsgálni a pályaművek eredetét, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállalnak felelősséget. A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldött pályázati anyag elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. .A Pályázók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak.

A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját pályaművel nevez, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.

Pályamű beküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

Ha a Pályázó által beküldött pályamű feltöltése – akár a Pályázónak felróhatóan, akár nem felróhatóan – jogszabályi rendelkezésbe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a Pályázót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőket mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Abban az esetben, ha harmadik személy bármiféle személyiségi jog, szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértésével kapcsolatban követeléssel vagy egyéb igénnyel lépne fel a Szervezőkkel szemben jogainak megsértése miatt, a Pályázó köteles a Szervezőket támogatni, a Szervezők helyett helyt állni és a Szervezőket minden követelés, igény, peres eljárás, veszteség és szankció alól mentesíteni, így többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Szervezők helyett vagy részére megtéríteni, továbbá a Pályázó köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Pályázóval szemben érvényesítse igényét, így a Szervezők általi perbehívás esetén köteles azt elfogadni, illetve a Szervezők oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és megtéríteni a Szervezők ebből adódó összes költségét.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a beküldött pályaműveket weblapjukon, Facebook oldalukon, a pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban megjelenítse. A Szabályzat elfogadásával a Pályázó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunka tekintetében, az átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható jogot a Szervezők részére kizárólagos jogként átengedi. Ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve – amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható – a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.

A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Szervezőkre. Az átengedésre kerülő jogok alapján a Szervezők – amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra – amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. Ezen jogok Szervezőket korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.

10. Képek törlése

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indoklás nélkül törölni az olyan képeket:

 • amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, szerzői jogot sértenek, vagy a Pályázó egyébként nem rendelkezik a kép feltöltéséhez szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal;

 • amelyek közerkölcsöt, személyiségi jogot, jó ízlést vagy jó erkölcsöt sértenek;

 • amelyek bármilyen módon jogellenesek

 • amelyek a Szervezők arculatával nincsenek összhangban vagy valamely okból nem méltóak a Nyereményjáték színvonalához;

 • amelyeket a Szervezők egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha nem felel meg a kiírási feltételeknek

 

11. Szabályzat módosítása

A Szervezők fenntartják a Szabályzat, illetve az abban megadott időpontok módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervezők a Nyereményjátékhoz tartozó Facebook eseményen keresztül értesítik a Pályázókat.

12. Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § szerint tájékoztatjuk a Pályázót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Pályázó hozzájárulásán alapul.

A pályamű beküldésével, valamint nevének és e-mail címének megadásával a Pályázó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Pályázó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Pályázó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

- név

- e-mail cím.

A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a neve feltüntetésre kerüljön az általa készített Pályaműnél. A Pályázók e-mail címét kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az e-mail címre vonatkozó adatkezelés időtartama 2017. február 23. 17:30 -tól 2017. június 30 -ig tart.

13. Egyéb rendelkezések

Pályázó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alá.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

bottom of page